Učinci sglt2 inhibitora dapaglifozina kod bolesnika s dijabetesom tip 2 i 3b-4 kroničnim bubrežnim popuštanjem

Antidijabetici iz grupe inhibitora natrij-glukoznog kotransportera 2 (SGLT2) smanjuju hemoglobin A1c (HbA1c), tjelesnu težinu, krvni tlak i urinarni omjer albumin/kreatinin kod bolesnika s dijabetesom tip 2 i dobrom bubrežnom funkcijom.

Oko 30-40% bolesnika s dijabetesom ima i kronično bubrežno popuštanje, a obje bolesti povećavaju rizik za raniju smrt. Studija je ispitala učinkovitost i sigurnost primjene 5-10 mg SGLT2 inhibitora dapaglifozina (Forxiga) kod pacijenata s 3 b i 4- tim stupnjem kronične bubrežne insuficijencije (eGFR 15-45 mL/min/1,73m2).

Našli su da Forxiga ne smanjuje HbA1c kod te grupe bolesnika, ali smanjuje omjer albumin/kreatinin u urinu kao i tjelesnu težinu, uz češće asimptomatsko povećanje kreatinina u dozi od 10 mg u odnosu na placebo.