FDS odobrila antidot za inhibitore faktora xa

Američka agencija za hranu i lijekove odobrila je andeksanet alfa (Andexxa) kao antidot za nekontrolirana krvarenja kod bolesnika liječenih inhibitorima faktora Xa: rivaroksaban (Xarelto) i apiksaban (Eliquis).