Kateter ablacijska ili antiaritmička terapija kod bolesnika s fibrilacijom atrija

Kod bolesnika s paroksizmalnom ili perzistentnom fibrilacijom atrija može se koristiti ablacijska ili dugotrajna antiaritmička terapija za kontrolu simptoma. CABANA studija je randomizirano podjelila 2204 bolesnika s fibrilacijom atrija u ablacijsku i antiaritmičku grupu.

Nakon 4 godine praćenja nije bilo značajne razlike u smrtnosti između grupa, ali je ablacijska grupa imala statistički značajno poboljšanje u kvaliteti života.

Stoga su oba terapijska pristupa prihvatljiva, ovisno o preferenciji bolesnika.