Ažurirane smjernice za liječenje fibrilacije atrija

Najvažnije iz novog AHA/ACCC/HRS ažuriranja smjernica za liječenje fibrilacije atrija (AF) iz 2014 godine:

1. Nove oralne antikoagulantne lijekove-NOAC (apiksaban, dabigatran, rivaroksaban, edoksaban) treba preferirati varfarinu u preveciji moždanog udara zbog AF, osim kod pacijenata s srednje teškom i teškom mitralnom stenozom i umjetnim zalistcima.
2. Antikoagulantna terapija je indicirana jednako kod perzistentne i paroksizmalne fibrilacije atrija.
3. Potrebno je provjeriti funkciju bubrega i jetre prije uvođenja NOAC.
4.Kod pacijenata s klirensom kreatinina manjim od 15 ml/min, ili na dijalizi, treba treba koristiti varfarin ili apiksaban.
5. Idarucizumab je antidot dabigatranu, a andeksanet alfa rivaroksabanu i apiksabanu kod nekontroliranih životno- ugrožavajućih krvarenja.
6. Perkutano zatvaranje lijeve aurikule je preporučen pristup kod bolesnika s AF i povećanim rizikom za moždani udar koji imaju kontraindikaciju za dugotrajnu primjenu antikoagulantne terapije.
7. Kateter ablacija AF se preporuča simptomatskim bolesnicima s srčanim popuštanjem i smanjenom pumpnom funkcijom (EF) s svrhom smanjena mortaliteta i broja hospitalizacija.
8. Kod za krvarenje rizičnih bolesnika s AF podvrgnutih koronarnom stentingu preporuča se dvojna terapija s klopidogrelom i rivaroksabanom 15 mg dnevno ili dabigatranom 2×150 mg dnevno u odnosu na trojnu antiagregacijsku terapiju.
9. Kod pretilih se preporuča smanjiti tjelesnu težinu.
10. kod pacijenata s kriptogenim (nepoznat uzrok) moždanim udarom i nalazom višednevnog Holter EKG-a bez AF, preporuča se implantacija srčanog monitora za detekciju subkliničke AF.